2008/11/24

Jehovah's Blessings Abound 耶和華祝福滿滿tian zhong di bai lu si
田 中 的 白 鷺 絲
Birds in the blue sky

wu qian que shen me
無 欠 缺 什 麼
soaring with their wings

shan ding di bai he hua
山 頂 的 百 合 花
Lilies on hill top

chun tian xian xiang wei
春 天 現 香 味
blossoming with their smile

zong shi quan neng di shang di
總 是 全 能 的 上 帝
Telling power of mighty God

mei ri shang ci zhen fu qi
每 日 賞 賜 真 福 氣
Blessing us with His loving Hand

shi di shang fa ya jie shi
使 地 上 發 芽 結 實
Granting harvest so abundant

xian chu ten ai di gen ju
顯 出 疼 愛 的 根 據
Showing us His faithful love

ye he hua zhu fu man man
耶 和 華 祝 福 滿 滿
Blessings overflow my cup,

jiu xiang hai bian tu sha
就 像 海 邊 土 沙
More than sands in the sea,

en dian ci ai zhi dao wan shi dai
恩 典 慈 愛 直 到 萬 世 代
Its too numerous for me to count

wo yao ju shou jing bai ta
我 要 舉 手 敬 拜 祂
I will lift my hands and heart

chu huan xi di ge sheng
出 歡 喜 的 歌 聲
Giving thanks eternally

zan mei cheng song ta ming yong wu xi
讚 美 稱 頌 祂 名 永 無 息
Praise be to Jehovah forever more.

No comments: